Distances līgums un atteikuma tiesības

SIA VEIKALS  MICARS (reģ. nr. 40203154494), juridiskā adrese Rožleju iela 40, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu SIA Veikals Micars interneta mājas lapā, piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Preces piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci  apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam uz e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Prece tiek rezervēta līdz noteiktajam rēķina apmaksas termiņam. Ja pircējs neveic apmaksu norādītajā termiņā, pasūtījums tiek anulēts. 

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. 

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma ( vai šeit )

Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Garantija iegādātajām precēm darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Pārtikas precēm garantija darbojas līdz to realizācijas termiņa beigām.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu atrisināšana

Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Pircēju ir radušās domstarpības, tās atrisina pārrunu ceļā, Gadījumā, ja domstarpības nav atrisināmas pārrunu ceļā, tās risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā. 

Autortiesības

Visa ievietotā informācija vietnē www.micars.lv ( teksti un foto) ir aizsargāti ar autortiesībām. Autors: preču ražotājs vai veikals MICARS

Nobeiguma noteikumi

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi- saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

0
micveikals MICARS
[email protected]
Dzirciema iela 42, Rīga, LV-1007
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . google76f18d708f7c4840.html